Amnesty Göteborg

Det finns cirka 25 arbetsgrupper i Göteborg som arbetar med allt från att skriva brev till regeringar till att ordna manifestationer. I en grupp bestämmer man själv vilket tema eller område gruppen ska jobba med, till exempel dödsstraffet i Kina eller kvinnors rättigheter.

Om du vill veta mer om hur du kan engagera dig i en grupp kan du antingen kontakta gruppen direkt eller e-posta bliaktivgbg@mail.amnesty.se. Du är också välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp att starta en ny grupp och om du vill vara aktiv på egen hand eller i någon våra kampanjer.

Grupper i Göteborg

Våra ungdomsgrupper, hittar du längst ner på sidan.

Grupp 10 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Amnestys HBTQI-grupp i Göteborg arbetar för HBTQI-personers fri- och rättigheter både nationellt och globalt. Arbetet sker framförallt utåtriktat, men gruppen arbetar även med specifika fall. Under våren hölls en föreläsning om HBTQ-personers rättigheter i samband med Westpride och just den typen av utåtriktad verksamhet är gruppens huvudfokus under året. Gruppen träffas för närvarande varannan torsdag och nås på mailadress: hbt.goteborg@mail.amnesty.se

Grupp 27 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Gruppen har ett fångfall i Iran gällande en kvinna som är fängslad av politiska orsaker och dömd till livstid fängelse. De skriver brev och organiserar aktioner på stan. Gruppen träffas 1 ggr/mån och medlemmarna är mellan 28 och 40 år. Hemsida för grupp 27

Grupp 54 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Gruppen arbetar huvudsakligen med brevskrivning till myndigheter. Vi har två aktionsfall: ett som avser MOVICE-Sucre, en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter i Colombia, och en iransk-kurdisk journalist och MR-aktivist som sitter fängslad i Evin-fängelset i Tehran. Gruppen består av fem medlemmar och träffas ungefär en gång i månaden.

Grupp 64 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Amnesty Business Group. Arbetar med företags ansvarsskyldighet. Kontakt: abg.goteborg@gmail.com

Grupp 80 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Gruppen är en brokig skara individer med inriktning på brevskrivning för samvetsfångar men också i samband med olika kampanjer. Utöver detta har vi ett speciellt fokus på Aktion mot Dödstraffet (AMD). Gruppen har alltid samvetsfångar men har egentligen inget special intresse för ett specifikt land. Vi har dock vid ett flertal tillfällen arrangerat föredrag om situationen i de länder där gruppen för tillfället engagerar sig. En eller ett par gånger om året gör vi en utåtriktad aktion bland annat i samband med filmfestivalen. Som grupp är vi strukturerade och träffas en gång i månaden hemma hos varandra. Gruppen startades i början av 70-talet och har flera medlemmar med erfarenhet från ledarskap från både distriktet och sektionen.

Grupp 103 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Har aktionsfall i Indien och deltar även i landsprogrammet för Indien, och arbetar mycket med brevskrivning.

Grupp 118 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Grupp 118 arbetar för mänskliga rättigheter med fokus på Centralasien. Vi skriver brev, anordnar namninsamlingar och seminarier för att uppmärksamma situationen i Centralasien. Genom att tillsammans läsa och diskutera böcker och aktuella rapporter försöker vi lära oss mer om regionen. Välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av mänskliga rättigheter i Centralasien! Kontakt: grupp118@mail.amnesty.se

Grupp 133 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Gruppen fokuserar på arbetet mot dödsstraffet. Man planerar att informera om dödsstraffet i skolor samt att fokusera på dödsstraffet i USA. Gruppen har 6 aktiva medlemmar som är 18-55 år.

Grupp 137
Gruppen arbetar med Burma, Zimbabwe och Indonesien. Den skriver mycket brev, anordnar aktioner och har studiecirklar. Gruppen har 12 aktiva och flera av medlemmarna har varit med sedan starten 1976. De träffas 1 ggr/mån hemma hos en medlem.

Grupp 175 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Gruppen arbetar med mänskliga rättigheter i Kina. Skriver brev och insändare, har anordnat seminarier och utställningar samt deltar i kampanjer. De har haft en eller två större utåtriktade aktioner per år. De har även ett aktionsfall i Kina. Gruppen har för närvarande tio medlemmar varav sex är regelbundet aktiva, Gruppen har en jämn könsfördelning och är i åldrarna från drygt 20 till drygt 60. De träffas var tredje/fjärde vecka, oftast på Amnestykontoret. Kontakta: amnestygrupp175@gmail.com. Hemsida för grupp 175

Grupp 181 En ny grupp i uppstartsfasen som består av barn med vuxna kompisar. Två 2-åringar och en 1-åring i nuläget.

Grupp 195
Gruppen har för närvarande 7 aktiva medlemmar, en samling trevliga kvinnor varav fyra har varit aktiva i över 30 år. Vi träffas regelbundet minst en gång i månaden hemma hos en av våra medlemmar samt vid utåtriktade aktioner. Vi har 2 individfall, ett i Eritrea (Dawit Isaak), och ett i Algeriet. Vi är med i landprogrammen för Nordafrika och Gaza/OPT samt månadskampanjen. Vi prioriterar även arbete mot dödsstraff och den pågående Human Dignity kampanjen. Vi arbetar mycket med brevskrivning (svenska, engelska, franska) och skriver både hemma och vid våra gruppträffar; blixtaktioner, kampanjbrev och brev för våra fall. Vi försöker ordna egna utåtriktade aktioner flera gånger om året (namninsamlingar på stan och annat som vi kommer på) samt delta aktivt vid distriktets olika program och aktioner.

Grupp 204
Har ett aktionsfall i Kina. Deltar även i landsprogrammet för Kina.

Grupp 213 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Gruppen startade hösten 2012 och har sedan dess arbetat mycket kring framförallt två teman, sexuella och reproduktiva rättigheter, främst mödrahälsovård, samt med ett aktionsfall kring tortyr, fängelseförhållanden och isolering. Vi arbetar kreativt med informationsspridning och till viss del i studiecirkelform där vi själva fördjupar våra kunskaper om det vi ämnar sprida kunskap om. Vi försöker delta i Amnestys pågående kampanjer och har alltid representanter på kampanjutbildningar för att se hur vi kan bidra till det aktuella arbetet inom organisationen. Gruppen träffas ca varannan vecka. Kontakt: hsv.gbg.amnesty@gmail.com Hemsida för grupp 213

Grupp 220 - SÖKER NYA MEDLEMMAR Göteborgsdistriktets kampanjgrupp. Anordnar utåtriktade kampanjer och event.

Grupp 276
Gruppen startade hösten 1976 och har idag sju aktiva medlemmar. Tre av gruppmedlemmarna har varit med sedan starten. Vi är i åldern 50-78 år och träffas en gång i månaden i Amnestylokalen. Gruppen arbetar främst med brevskrivning, men deltar även i olika distriktsaktiviteter och kortkampanjer. Under årens lopp har vi arbetat för 21 fång-/aktionsfall som alla har frigivits på ett eller annat sätt. Gruppen kommer nu att arbeta för ett kinesiskt par samt för en grupp fängslade oppositionella aktivister från Bahrain.

Grupp 326 - SÖKER NYA MEDLEMMAR
Brännö-baserad grupp. Arbetar med Turkiet och arrangerar årligen "Amnestydagen på Brännö". Någon gång under vintern brukar gruppen ordna en informationskväll om sitt aktuella fångfall och/eller land. Dessutom har de ibland en aktion i samband med öns julmarknad. Därtill arbetar de med Burma, Turkiet, kvinnors rättigheter och fackliga rättigheter. Gruppen består av ett femtontal medlemmar och brukar träffas 1 ggr/mån hemma hos varandra.

Kvinnorättsgruppen Ny-uppstartad grupp med fokus på sexuella- och reproduktiva rättigheter. Som kvinnorättsgrupp är vårt syfte att sprida information, både inom och utanför vår organisation, om kränkningar och diskrimineringar mot kvinnor runt om i världen. Vi vill arbeta för att kvinnors rättigheter ska bli likställda med mänskliga rättigheter genom att lyfta upp frågor rörande bland annat könsbaserat våld och reproduktiv hälsa på den politiska dagordningen. Vi vill engagera och skapa opinion för förändringsarbete så att alla kvinnor ska ha lika rättigheter gällande sin kropp och inte bli diskriminerade på grund av sitt kön. Kontakt: krginformation@gmail.com

Amnesty Book-group Arbetar med yttrandefrihet. Framförallt ansvariga för Amnesty's årliga boklotteri på Bokmässan i Göteborg.

Middle East Group A new group that is focused on the middle east area. The meetings is held in english. Contact: bliaktivgbg@mail.amnesty.se

Studentgrupp - GU Globala institutionen Kontakt: kimberlyspirito.fmg@gmail.com

Studentgrupp - fokus SSR Studentgrupp på Göteborgs Universitet som fokuserar på sexuella och reproduktiva rättigheter, Kontakt: katie.gonser@gmail.com

Vill du ha hjälp att få kontakt med en grupp, maila bliaktivgbg@gmail.com

Ungdomsgrupper

I Göteborg med omnejd finns 9 ungdomsgrupper. En ungdomsgrupp brukar vanligtvis träffas på sin skola och på de gemensamma träffarna på kontoret i Göteborg. Ungdomarna utgör en viktig del i det utåtriktade arbetet för de mänskliga rättigheterna och för organisationens utveckling. Ungdomarna har under åren ständigt visat prov på kreativitet, engagemang och envishet i kampen för alla människors lika värde och är mycket uppskattade inom Amnesty.

Ungdomsgrupper finns på följande skolor:

U9 Lerums gymnasieskola U10 Schillerska gymnasiet U14 Burgårdens gymnasium
U19 Ingrid Segerstedts gymnasium
U72 Hvitfeldtska Gymnasium
U74 Hulebäcksgymnasiet
U76 Angeredsgymnasiet U84 Mikael Elias U88 Kunskapsgymnasiet U95 Donnergymnasiet

Distriktsstyrelsen

Ordförande

Ellen Thorell

Kassör

Viktor Magnusson