Aktionsfall

Gå till Jayyous

Mexiko - Jayyous följer längre ner

Bakgrund - Inez och Valentina
Vi arbetar för två kvinnor som tillhör indianfolkgruppen Me´phaa, Inés Fernández Ortega och Valentina Rosendo Cantú, De utsattes båda 2002 för grova våldtäkter och trakasserier av soldater från Mexikos armé och deras anmälningar har nonchalerats av myndigheterna.

Den 1 oktober 2010 kom den inter-amerikanska domstolens dom i de båda fallen och den är mycket tydlig. Domstolen konstaterar att Inez och Valentina utsattes för våldtäkter av Mexikanska soldater och dömer Mexiko att i civil domstol ställa förövarna samt de myndighetspersoner som har förhindrat en civilrättslig prövning av fallen till svars. Domstolen är också tydlig med att den straffrihet som mexikansk militär har avseende brott mot den egna befolkningens mänskliga rättigheter är oacceptabel och måste upphöra omedelbart.

Det är en lokal MR-organisation,Tlachinollan, som tillsammans med CEJIL (Center for Justice and International Law i Washington) har drivit dessa fall till kommissionen.

Hennes kraft tvingar Mexiko till lagändringar
I juni firade Amnesty International 50-år som organisation. I Berlin firades detta med utdelning av tyska Amnestys pris för Mänskliga rättigheter, 10 000 Euro. Priset gick i år till Tlachinollan, den organisation vars advokater arbetar för Inez och Valentina. Vi var där och fick möjlighet att träffa Valentina och höra hennes historia. Läs mer i artikel i Helsingborgs Dagblad

”Mycket snack – men lite verkstad”
I mars 2011 tillsatte den mexikanska regeringen sju olika arbetsgrupper som fick i uppgift att framlägga förslag till lösningar och genomförande av de krav som den Interamerikanska domstolen ställde mot Mexiko i de båda fällande domar, som utfärdades hösten 2010, till förmån för Inez och Valentina. Kraven strukturerades i sju delområden , ett för varje arbetsgrupp. I varje arbetsgrupp finns företrädare för regeringen, MR-organisationer, experter och de advokater som företräder Inez och Valentina. Ett bra upplägg och en metod som bygger på full transparens, kan det tyckas. Men vad har hänt? Hur mycket vilja finns det egentligen bakom fina ord och skrivbordsmodeller? Läs mer....

En stor personlig seger för Valentina
Mexikos inrikesminister erkänner landets fulla ansvar för människorättsbrott mot Valentina och Inez och ber Valentina om ursäkt å den mexikanska statens vägnar.

hösten 2011 nytt i fallen Inez och Valentina
Den 12 augusti 2011 fick Inez och Valentina visst hopp om att de soldater som våldtog dem äntligen kan komma att ställas inför rätta.

Då meddelades att deras fall har flyttats till civila domstolar, efter att den militära åklagarmyndigheten fastslagit att den saknar behörighet att lagföra fall där militärer anklagas för att ha begått brott mot mänskliga rättigheter.

  • För oss är detta ett stort framsteg, eftersom det civila samhället har kämpat för att dessa fall ska överföras till det civila rättsväsendet, säger Vidulfo Rosales, människorättsadvokat vid Tlachinollan Mountain Human Rights Centre i Guerrero och kvinnornas ombud.

  • Men många hinder återstår. Vi är oroliga för att det finns en gråzon där straffrihet råder och att de ansvariga frias. Den allmänna åklagaren har en skyldighet att inleda en brottsutredning omedelbart, och ställa de soldater inför rätta som Inés och Valentina redan pekat ut som skyldiga.

Beslutet att överföra Fernández och Rosendos fall till civila domstolar kommer efter en dom nyligen i Högsta domstolen. Där fastslogs att åtal gällande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, utförda av Mexikos militär, inte längre ska lösas i militärdomstolar. Domen uppmanade den mexikanska regeringen att ställa de ansvariga till svars, ge full kompensation och vidta åtgärder för att säkerställa att dessa brott inte kommer att upprepas i framtiden.

Trots detta beslut står flera fall av kränkningar genomförda av mexikanska soldater under så kallad militär jurisdiktion, bland annat sex påtvingade försvinnanden i juni i Nuevo Laredo, nära den amerikanska gränsen.

Godtyckliga gripanden, tortyr och påtvingade försvinnanden har rapporterats från hela Mexiko i takt med att militären i allt högre utsträckning deltar i polisens arbete med att bekämpa knarkkarteller och väpnade grupper.

  • Detta blir ett viktigt prejudikat för att liknande fall ska flyttas till Mexikos civila rättssystem och den allmänna åklagaren måste nu snarast åtala de ansvariga för våldtäkt och tortyr av Inés Fernández och Valentina Rosendo, säger Javier Zuniga, Amnesty International.

  • Mexikos militära rättssystem får aldrig mer tillåtas att skydda de skyldiga när soldater anklagas för att ha begått brott mot civila.

Besök på Mexikos ambassad
Den 14 december 2010 tog ambassadör Norma Pensado Moreno emot oss på Mexikos ambassad för ett möte med anledning av den fällande domen i Interamerikanska domstolen mot Mexiko rörande de övergrepp som den mexikanska militären begått mot Inéz Fernández Ortega och Valentina Rosendo Cantú sedan 2002. Vi uttryckte vår berättigade oro för de två kvinnornas säkerhet samt vårt intresse att få insyn i hur Mexikanska myndigheter gör för att åtgärda de krav som ställs i domen.

Läs hela ambassadrapporten
Tanja, Jens, Ambassadören och Anna-Stina

Jayyous

Jayyous

Vi har kontakt med jordbrukare i byn och med observatörer som varit i området. En av bönderna i byn berättar hur israeliska bulldozers dragit upp hans olivträd, hur hus demoleras för att där bor någon som är eller är släkt med en aktivist. Länk Alla mina olivträd

Ekumeniska följeslagarprogrammet har frivilliga observatörer på plats i Jayyous och vi har kontakt med dem. Länk till ekumeniska följeslagarprogrammet

Efter att bönderna 2005 gått till Israels Högsta Domstol för att bestrida murbygget, beslöt Israels HD att kräva att Israels armé försäkrar böndernas tillgång till sin mark. Som en följd att detta beslut byggdes portar i muren och man införde tillstånd som utfärdas av militären för att kunna passera porten.

Den 9 september 2009 beslöt Israels HD att en del muren vid Jayyous skall flyttas. Innebörden är att 1/6 av byns mark och en vattenkälla skulle bli tillgänglig. Dock kommer fortfarande hälften av marken att ligga i sömzonen. Beslutet har ännu inte genomförts och efter ett möte i september 2012 framgår att militären inte vill göra det heller.

Odlingarna består bla av Oliv-, citrus-, aprikos- och guavaträd. Läs Brev från Jayyous borgmästare

Muren och bosättningarna är ett brott mot internationell rätt. Läs om internationella domstolens yttrande Vi arbetar med brevskrivning till myndighetspersoner och med olika aktiviteter för opinionsbildning på hemmaplan.

Bakgrund - Jayyous
2002 beslutade Israels regering att bygga en mur för att separera Israel från Västbanken, och för att förhindra att palestinska terrorister i tar sig in i Israel.

Muren byggs delvis längs ”the Green Line” – gränslinjen som skapades vid vapenstilleståndet 1949 och som skiljer Israel från bl a Västbanken. Men större delen av muren går långt in på palestinskt territorium med bördig jordbruksmark och viktiga vattenkällor.

När muren är färdigbyggd kommer ca 50 000 palestinier att vara instängda mellan muren och ”the Green Line” och ytterligare tiotusentals är eller kommer att vara avstängda från sin jordbruksmark, likt byn Jayyous. På många håll är muren en 6-8 m hög betongmur medan andra sträckor består av taggtrådsstängsel.

För att jordbrukarna i Jayyous ska få tillträde till sin mark måste de ha tillstånd från israeliska myndigheter. Från början var ”säkerhetsskäl” orsak till att inte få tillstånd. Nu måste bönderna ha tillräckliga bevis för att de äger marken för att få ett passerpass, vilket kan vara väldigt krångligt p g a de olika kulturerna.

I vissa fall kan någon i familjen få ett tidsbegränsat tillstånd, och får då passera grindposteringarna, som kan ligga långt från hemmet och endast är öppna vid ett fåtal tillfällen om dagen. Tiderna för när grindposteringarna faktiskt är öppna för de som har passertillstånd är mycket oregelbundna och ofta får jordbrukarna vänta i timmar för att grinden ska öppnas.

Enligt FN får bara ca 18% av de som tidigare brukade sin jord tillgång till den nu, samtidigt som israeliska medborgare har fri tillgång till marken i det ockuperade området. Alla i byn Jayyous är helt beroende av sin mark för sin försörjning. Då det bara är 160 av de 4000 byborna som har tillträde till sin mark är det omöjligt för dem att sköta odlingarna bra och få ut större skördar. FN beräknar att 56% av befolkningen på Västbanken lever under fattigdomsgränsen och 26% lever i extrem fattigdom.

2004 förklarade internationella domstolen (ICJ) i Haag att murens sträckning är olaglig enligt folkrätten.

2005 fördömde israeliska högsta domstolen murens sträckning

Amnesty International fruktar att arméns allt fler nekanden av tillstånd är en del i Israels strävan att tillskansa sig palestinsk bördig mark. Amnesty International kräver att murbygget på palestinsk mark stoppas och att redan byggd mur tas bort från palestinsk mark.

Fördjupning
Från BtSelem, en israelisk människorättsorganisation som arbetar för fred mellan israeler och palestiner, har vi hämtat föjande information:
- Muren
- Expropriation och bosättningar
- Rörelsehinder för palestinier
- Levy Committee: Where are the Palestinians

Zufim – är en israelisk bosättning på Västbanken, som gränsar till Jayyous och delvis är byggd på deras mark. Idag har Zufim utbyggnadsplaner och dessa samt även det faktum att de finns medför konflikter om mark och vatten. Vi håller på att ta reda på mer om Zufims planer och återkommer om detta.